Vad är markutjämning?

Att planera marken är arbetet med att planera ytan och forma tomten i enlighet med dess avsedda användning. Åtgärder som vidtas inom detta område beror till stor del på hur området kommer att användas senare. När du till exempel bygger ett hus minskar utjämningen alla typer av backar och ojämnheter. Dessutom bidrar de genomförda aktiviteterna till att förbättra tomtens visuella värde och öka möjligheterna för dess senare användning.

Markutjämning i teorin

Definitionen av markarbete har inte preciserats. För en landmätare är det ett koncept relaterat till aktiviteter relaterade till att bestämma höjdskillnaden mellan terrängpunkter. Därför kan vi under markarbetet, av en landmätare förvänta oss genomförandet av sådana aktiviteter som till exempel att bestämma markens höjd, indikera horisontella och lutande ytor i fältet, bestämma banans förlopp på kartan etc.

Å andra sidan, i konstruktion, är markarbetet med att planera markytan eller forma den på ett sådant sätt att tomten kan förberedas för konstruktion och maximal användning av den tillgängliga ytan.

Ur juridisk synvinkel kräver utjämningsarbeten inte tillstånd för att de ska kunna utföras. De måste dock göras professionellt och noggrant så att de vidtagna åtgärderna inte påverkar närliggande tomter på något sätt och orsakar skada, t.ex. kränkning av vattenförhållandena.

Markarbeten i praktiken: hur går jobbet?

Markarbeten bör börja med att kartläggningen gör mätningarna. På grundval av detta är det möjligt att bestämma markens höjd, var högarna är och vilka delar av marken som behöver planeras. En inspektör, som använder specialanordningar, avgör i vilka områden överflödig mark ska tas bort och var det är nödvändigt att fylla i luckorna.
I nästa steg kommer arbetet att utföras av ett team som tillhandahåller tjänster med en grävmaskin. Alla aktiviteter ska utföras på grundval av tidigare utförda beräkningar. Arbetet kan utföras på olika sätt beroende på hur tomtområdet planeras att användas. Markarbetena för ett hus är lite annorlunda, marknivån för en väg eller en parkeringsplats är annorlunda.

Markarbeten med ett professionellt team

I motsats till vad som framträder är utjämning av området en ganska tidskrävande uppgift som kräver lämpliga färdigheter. Även de minsta misstagen kan vara kontraproduktiva och kosta oss extra tid och pengar. Därför är det värt att anförtro frågor till specialister som har lämplig utrustning och framför allt lämplig erfarenhet.

Kontakta oss för markarbeten i Göteborg!